English | 繁體 | 简体
 
聯 絡 我 們
地 址: 香港銅鑼灣怡和街68號
20樓2001室
電 話: (852) 2805 6336
傳 真: (852) 2577 8686
電 郵: info@RegalREIT.com
   
(股份代號: 1881.HK)
發 售 通 函 / 財 政 報 告 / 環 境 丶 社 會 及 管 治 報 告  
   
年度 中期報告 年報 環境丶社會及管治報告
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010  
2009  
2008  
2007  
發售通函    
富豪產業信託 (根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港集體投資計劃)